Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie

Rojewo 8
88-111 Rojewo

tel. 52 35 47 920

 533 322 521

email: gops@rojewo.pl

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Złożenie do Urzędu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie epuap.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Poniżej adresy skrzynek EPUAP, na które należy kierować pisma elektroniczne.

 

INNE FORMY KOMUNIKACJI

 

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - gops@rojewo.pl. Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

 

Administrator danych osobowych.


Administratorem Państwa danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie z siedzibą w Rojewie, przy ul. Rojewo 8.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: Rojewo 8, 88-111 Rojewo
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl
  3. telefonicznie: (52) 35 47 920

Inspektor ochrony danych


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail rodo@rojewo.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

 

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP.

 

Okres przechowywania danych


Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą


Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2018 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 887
21 czerwca 2018 11:30 (Michał Cybulski) - Zmiana treści zakładki.
21 czerwca 2018 11:27 (Michał Cybulski) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie::Witamy na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie::