Klazula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:
1. Administratorem danych osobowych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie, z siedzibą: 88-111 Rojewo 8, tel. 52 354 79 20, e-mail: gops@rojewo.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie pod adresem e-mail: rodo@rojewo.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami danych klientów GOPS w Rojewie będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych klienci GOPS w Rojewie nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2020 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 122
30 czerwca 2020 12:25 (Michał Cybulski) - Zmiana treści zakładki.
30 czerwca 2020 12:24 (Michał Cybulski) - Zmiana treści zakładki.
30 czerwca 2020 12:24 (Michał Cybulski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie::Witamy na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie::